Onderwijsresultaten

Binnen het basisonderwijs zijn kerndoelen opgesteld. Deze kerndoelen geven aan wat een leerling aan het einde van de basisschool moet kennen en kunnen. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van het ministerie van onderwijs: http://www.minocw.nl/kerndoelen.

Ieder schooljaar worden de kinderen vanaf groep 3, twee keer getoetst op de volgende onderdelen: hoofd, hart en handen. De resultaten hiervan worden in eerste instantie gebruikt voor de kindgesprekken met de leerlingen. Samen met de leerkracht wordt de uitslag besproken en gekeken naar de doelen voor de komende periode. Verder worden de resultaten gebruikt om het niveau van de kinderen te kunnen bepalen. Naar aanleiding van de resultaten wordt gekeken welke kinderen meer uitdaging (verrijkingsarrangement) nodig hebben of welke kinderen meer (individuele) leerhulp nodig hebben. (intensieve arrangement)

Toetsing

De resultaten worden ook gebruikt om kritisch te kunnen kijken naar ons onderwijs. Wanneer de resultaten achterblijven of juist omhoog schieten is het voor ons belangrijk te onderzoeken wat daar de oorzaak van is. Dit doen we, vier keer per jaar, met het hele team onder leiding van de lees-, taal- en rekencoördinatoren.

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Resultaten

Door de inspectie van het onderwijs wordt er gekeken naar de signaleringswaarden passend bij de schoolweging. Onze schoolweging is 29.2. Daarbij horen de volgende signaleringswaarden. ≥1F = 85%, ≥1S/2F = 49,0 %
In het overzicht ‘Alle vaardigheden’ ziet u de resultaten van de afgelopen 3 jaar ten opzichte van de signaleringswaarde.

Toelichting op de resultaten

In de grafiek ziet u de resultaten van de groepen 8 van het afgelopen jaar. Per jaar zien we daar verschillen in, maar over de hele lijn gaat het grootste deel van onze leerlingen naar de theoretische leerweg of hoger.

Uitstroom

+Image

Aantal leerlingen

288 bij start leerjaar