In het traditionele denken binnen het onderwijs heeft de leerkracht de zeggenschap in het lokaal; de leerkracht weet wat een leerling in het schooljaar moet leren, evalueert en beoordeelt het leren en de voortgang, geeft aan hoe het anders moet en zorgt voor ondersteuning.

Continu verbeteren

Continu verbeteren is geen doel op zich, maar een manier om de leerresultaten te verhogen. Het is altijd gekoppeld aan de doelen van de school en vormt een concrete invulling van handelingsgericht werken. Doelen worden helder en ‘smart’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) gesteld en verbonden met de doelen van de groep en de leerling. Er vindt regelmatig monitoring plaats en er wordt bijgestuurd op basis van data. Door alle belanghebbenden actief te betrekken, wordt er met veel motivatie en denkkracht gewerkt aan het bereiken van de doelen.
In het begin van elk schooljaar besteden wij veel specifieke en gerichte tijd aan de groepsvorming in elke klas. Dit is onderdeel van ons pedagogisch en anti-pest-beleid, maar ook van onze visie op burgerschap. Zoals te zien is in het schema starten we het schooljaar met het ontwerpen van de groepsafspraken. Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau.
In “Continu Verbeterproces" zitten een aantal stappen geborgd en het laat zien welke stappen wij in de school zetten om tot groepsafspraken, groepsdoelen, individuele doelen en organisatiedoelen te komen. We doorlopen daarbij steeds de volgende stappen:
  1. Groepsafspraken opstellen met de leerlingen
  2. Missie van de groep formuleren
  3. Doelen voor groep en leerling vaststellen
  4. Deze op een databord weergeven
  5. Leerlingportfolio samenstellen
  6. Door leerling geleid oudergesprek
  7. Door leerling geleide groepsvergadering
  8. Gebruik van PDSA-cirkel (Plan-Do-Study-Act) en kwaliteitsinstrumenten
Met behulp van de inzet van de PDSA cirkel wordt elk verbeteronderwerp (zowel voor leren als gedrag) ook op schoolniveau aangepakt.