Onderwijsresultaten

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds nieuwe dingen leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze steeds uit om iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden wij hulp. De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met goede en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt uitdagende opdrachten. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Onze school legt de nadruk dan ook op deze vakken. We werken met intensieve instructie en geven meer verwerkingstijd als dat nodig is.

Resultaten

In 2022 heeft ‘onze’ groep 8 de norm gehaald! Deze norm was dat 90% 1F haalde en 40% 2F/1S. Wat waren we trots op de resultaten van de kinderen, 100% heeft 1F gehaald en 51% 2F/1S! De kinderen hebben een mooie groei laten zien, ondanks dat ze 2 schoolsluitingen door COVID hebben meegemaakt in hun schoolloopbaan.

Het komende jaar gaan we ons richten op het tegemoetkomen aan de individuele- en groeps-onderwijsbehoeften. We willen hiervoor optimaal gebruik gaan maken van EDI. Daarom gaan we hiervoor als team trainingen volgen.

Alle vaardigheden - Gemiddelde 2019-2022

Image

Alle vaardigheden - Eindtoets 2022

Image

Toetsadviezen - Eindtoets 2022

Image

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er in de afgelopen jaren als volgt uit:

In het onderwijs werken wij met referentieniveaus. Vanuit de overheid is het doel gesteld dat wij minimaal 85% van de leerlingen het 1F niveau zou moeten behalen aan het eind van de basisschool. Daarnaast moet ook 34% van alle leerlingen het niveau 2F voor taal of 1S voor rekenen halen. We zien dat we het 1S niveau met rekenen niet gehaald hebben. We zetten in op het verbeteren het didactisch handelen d.m.v. EDI en op het hebben van hoge verwachtingen.

Image
Image
Image

Toelichting op de resultaten

Tweemaal per schooljaar is een toetsperiode met methode onafhankelijke toetsen. Na deze weken volgen er groepbesprekingen, waarbij de IB’er en groepsleerkracht(en) de resultaten op groeps- en leerlingniveau met elkaar bespreken en analyseren. Hieruit voortvloeiend stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen op voor de volgende periode. Dit vertaalt zich naar het weekrooster en de groepsdoelen op het databord. Zo zijn dagelijks de doelen waaraan een groep of individuele leerling werkt zichtbaar voor de leerkracht en de leerlingen.