Ouderbijdrage en opvang

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten als sportdag, en Kerst-, Paasviering te kunnen uitvoeren. Voor activiteiten waar de school geen subsidie voor krijgt wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd. Dit zijn: de spelletjesdag, excursies en 3-stap.

Voor het schooljaar 2018-2019 is de hoogte van de ouderbijdrage:
  • 1ste kind op school: € 20,-
  • 2de kind op school: € 17,-
  • 3de kind of meer op school: € 14,-
Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.
Image

Sponsorbeleid

SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.