Aanmelden

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Soms zijn er echter bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind, waardoor de aanmelding anders verloopt. We vragen om in dat geval te zorgen voor een vroegtijdig contact met de basisschool. Zo hebben we voldoende tijd om samen af te stemmen wat een kind nodig heeft en of dit tot de ondersteuningsmogelijkheden van de school behoort. Na een schriftelijke aanmelding door middel van het inschrijfformulier van de school, kan een kind alleen worden toegelaten als er voldoende ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een uitgebreide toelichting vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school.

Verzuimbeleid

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school hanteert voor aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Dat betekent dat een kind niet zonder geldige reden thuis mag blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd.

Alle ouders ontvangen de door Gemeente en basisscholen vastgestelde richtlijnen voor verlofaanvragen. Binnen deze richtlijnen wordt ook aangegeven hoe u vakantieverlof of verlof om gewichtige omstandigheden bij school kunt aanvragen. Voor bruiloften, jubilea en dergelijke kunt u vrij vragen bij de schooldirecteur. Van de schoolvakanties mogen wij niet afwijken. De schoolleiding mag dan ook geen toestemming geven om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. Alleen in bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. Overlegt u in die gevallen in een vroegtijdig stadium met de schooldirecteur. Als een verlofaanvraag wordt afgewezen en kinderen zijn toch afwezig, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schooldirecteur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar en zal dit ook opnemen in de interne registratie. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de schooldirecteur of tot de leerplichtambtenaar van de Gemeente Lelystad. De leerplichtambtenaar voor onze school is Ralph van Tuil (tel. nr. 0320-140320).
Image

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de schooldirecteur. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling van de leerplicht doen. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Lelystad. Bij langdurige ziekte van een leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden bij de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een schoolbegeleidingsdienst.