Wij werken op Horizon met het “Continu Verbeterproces’. Hierbij wordt het traditionele top-down denken losgelaten. Leerlingen worden actiever betrokken bij hun eigen leerproces. Als er bij leerlingen betere resultaten bereikt willen worden, dan moeten leerlingen kennis hebben van het doel en de manier waarop dit bereikt gaat worden.
Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau. Vragen die centraal staan zijn:
  • Wat verwachten we van je?
  • Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken?
  • Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken?
  • Wat verwacht je van je ouders en van je juf of meester?
De leraar wordt daarmee meer een procesbegeleider en de leerlingen nemen eigenaarschap voor hun eigen leerontwikkeling.
De stappen die bij continu verbeteren doorlopen worden zijn:
  • Missie van de groep formuleren aan het begin van ieder schooljaar
  • Groepsafspraken opstellen samen met de leerlingen en regelmatig evalueren
  • Groepsdoelen formuleren en evalueren.
  • Leerdoelen per kind vaststellen
  • Leerlingportfolio samenstellen
  • Leerling-oudergesprek plannen
In het proces van continu verbeteren op Horizon zijn de groepsafspraken en missie en terug te vinden op de datamuur in elke groep.

Continu verbeteren: zelfredzaamheid/zelfstandigheid van de kinderen

Zelfredzaamheid vergroot het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Op Horizon leren we de kinderen dan ook omgaan met eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is hierbij vertrouwen in de eigen kracht van het kind. Zo verwachten wij bv. van de kleuters dat zij zichzelf kunnen aan-/uitkleden, zelfstandig naar het toilet gaan, handen kunnen wassen, op kunnen ruimen, de beker open en dicht kunnen maken, etc.

Vanaf groep 3 maken de leerkracht en de leerlingen samen afspraken over de leerstof, verwerking en efficiënt gebruik van de lestijd. Leraren begeleiden en sturen de leerprocessen. We houden er rekening mee dat iedere leerling verschillend is en spelen daar zoveel mogelijk op in.

Kortom: De leerlingen worden meer BEWUST.