Wij werken op Horizon met het “Continu Verbeterproces’. Hierbij wordt het traditionele top-down denken losgelaten. Leerlingen worden actiever betrokken bij hun eigen leerproces. Als er bij leerlingen betere resultaten bereikt willen worden, dan moeten leerlingen kennis hebben van het doel en de manier waarop dit bereikt gaat worden.
Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau. Vragen die centraal staan zijn:
  • Wat verwachten we van je?
  • Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken?
  • Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken?
  • Wat verwacht je van je ouders en van je juf of meester?
De leraar wordt daarmee meer een procesbegeleider en de leerlingen nemen eigenaarschap voor hun eigen leerontwikkeling.
De stappen die bij continu verbeteren doorlopen worden zijn:
  • De groep formuleert een missie
  • De groep formuleert groepsafspraken
  • Werken aan groeps- en individuele doelen (deze worden bijgehouden in het leerlingportfolio)
  • Regelmatige groepsvergaderingen over de voortgang van de groep
  • Leerling presenteert het portfolio aan ouders
In het proces van Continu Verbeteren op Horizon zijn de groepsafspraken en missie en terug te vinden op de datamuur in elke groep, evenals het groepsdoel en de bijbehorende resultaten van metingen.

Continu verbeteren: zelfredzaamheid/zelfstandigheid van de kinderen

Zelfredzaamheid vergroot het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Op Horizon leren we de leerlingen dan ook omgaan met eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is hierbij vertrouwen in de eigen kracht van de leerling. Zo verwachten wij bijvoorbeeld van de kleuters dat zij zichzelf kunnen aan-/uitkleden, zelfstandig naar het toilet gaan, handen kunnen wassen, op kunnen ruimen, de beker open en dicht kunnen maken, etc.
Vanaf groep drie maken de leerkracht en de leerlingen samen afspraken over de leerstof, verwerking en efficiënt gebruik van de lestijd. Leraren begeleiden en sturen de leerprocessen. We houden er rekening mee dat iedere leerling verschillend is en spelen daar zoveel mogelijk op in. We bieden onze lessen aan met de werkwijze van EDI, waardoor iedere leerling dankzij een sterke instructie betrokken wordt in het behalen van het lesdoel.

Kortom: De leerlingen worden meer BEWUST.

Als logisch gevolg van het werken volgens ‘Continu verbeteren’, hebben we op Horizon een leerlingenraad. Deze raad vergadert op regelmatige basis met de directie. De agenda wordt mede bepaald door de punten die uit groepsvergaderingen komen. De directie bevraagt de leerlingen soms via de leerlingenraad over onderwijsinhoudelijke zaken of over de inrichting van de school.