Ichthus is een moderne, open christelijke school voor basisonderwijs. Een school waar de kinderen worden voorbereid op het leven in de maatschappij van morgen. We gaan ervanuit dat de ouders bewust kiezen voor christelijk onderwijs.

We realiseren ons dat niet alle ouders kerkelijk meelevend zijn. We verwachten wel dat alle ouders loyaal staan ten opzichte van het onderwijs op onze school. Dit houdt ook in dat alle kinderen meedoen met de christelijke activiteiten en vieringen.
Dagelijks wordt er met behulp van de methode “Trefwoord” godsdienstonderwijs gegeven. Er worden verhalen verteld en liederen gezongen. Daarbij gaat het niet alleen om weten en kennen, maar ook om ervaren en voelen. De methode die wij gebruiken is gericht op de belevingswereld van het kind. We vertellen Bijbelverhalen en vanuit herkenbare hedendaagse situaties worden de Bijbelse normen en waarden overgedragen. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake, die het wereldbeeld van het kind vormen.