SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat. Deze definitie onderscheidt zich van smalle opvattingen over onderwijskwaliteit, zoals de opvatting dat alleen inspanningen en prestaties in het domein van de kwalificatie zouden tellen als indicatoren voor onderwijskwaliteit, maar ook opvattingen die er van uitgaan dat het in het onderwijs uitsluitend om socialisatie of persoonsvorming zou gaan.

Kwalificatie

Met kwalificatie bedoelen we het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen waarmee leerlingen worden toegerust voor de volgende stappen in hun leven, zoals de latere fasen van hun schoolloopbaan, het uitoefenen van een beroep of het functioneren in een complexe samenleving. Belangrijke onderdelen zijn de basisvaardigheden voor rekenen, wiskunde, taal en lezen, maar ook de ‘zaakvakken’ (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en levensbeschouwing) en leerstof-overstijgende doelen (zoals een onderzoekende en ontwerpende houding).

Socialisatie

Met socialisatie bedoelen we de rol die het onderwijs speelt in het inleiden van leerlingen in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen. Weten waar je vandaan komt (historisch perspectief) en waar je voor staat (actualiteit) vergroot de betrokkenheid en de bereidheid om effectief en betekenisvol te kunnen participeren in de maatschappij, samen met anderen. Zo besteden we aandacht aan het belang van democratie in relatie tot samenleven en aan presentatievaardigheden in relatie tot burgerschapsvorming.

Persoonswording

Met de persoonswording van leerlingen bedoelen we het begeleiden bij het ontwikkelen van een positief reëel zelfbeeld en inzicht in hun talenten. Daarnaast gaat het om karaktervorming, zoals het versterken van zelfvertrouwen, moed, lef en doorzettingsvermogen. Aspecten die ook ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van eigenaarschap van leerlingen. Daardoor worden zij meer onafhankelijk in hun denken en doen, los van bestaande tradities en praktijken. Ze ontwikkelen daarmee het vermogen om zich als autonoom persoon op verantwoordelijke wijze tot de maatschappij te verhouden.
Image
Zo zorgt SCPO Lelystad er voor dat leerlingen een breed fundament krijgen, waarop ze verder kunnen bouwen in het vervolgonderwijs. Daarbij focussen we op ‘leren leren, leren leven, leren samenleven’. We richten ons op het versterken van basisvaardigheden en essentiële kennis om te kunnen functioneren in de maatschappij. Daartoe rekenen we niet alleen taal en rekenen, maar bijvoorbeeld ook informatievaardigheden, samenwerken, creatief denken en onderzoekend leren. We helpen leerlingen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen, om vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen, om hun talenten te ontwikkelen, om oog te hebben voor anderen en in verbinding te staan met de omgeving.

Onderwijsbehoefte - Basisondersteuning

SCPO Lelystad hanteert de stelregel ‘wat regulier kan, moet regulier en wat specifiek moet, kan specifiek’ als criterium voor ons denken en handelen met betrekking tot passend onderwijs. Elke leerling heeft in onze optiek recht op een passend aanbod, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Onze school voldoet aan de vastgestelde ankerpunten met betrekking tot de basisondersteuning en het planmatig en handelingsgericht werken is van hoog niveau. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan hierbij centraal. De school staat midden in de maatschappij en werkt samen met ouders in pedagogisch partnerschap.

Extra begeleiding / zorgplicht

Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning overstijgt, is adequate toegang tot extra ondersteuning mogelijk. We gaan hierbij uit van het principe ‘thuisnabij, tenzij…’. We brengen de expertise waar mogelijk naar de leerling toe in plaats van de leerling naar de expertise. SCPO Lelystad heeft hiervoor het Expertiseteam, dat wordt gefinancierd vanuit de middelen die aan SCPO Lelystad worden toegekend vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten (SWV POLD). Meer informatie vindt u in het koersplan op de website van de stichting.

Kan de school zelf, ook met inzet van het Expertiseteam, geen passend onderwijs bieden, dan moet er een andere reguliere of speciale (basis)school worden gezocht. Vanuit onze zorgplicht helpen wij bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs met de benodigde begeleiding kan bieden. Mogelijk biedt dan verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of eventueel het speciaal onderwijs (SO) een oplossing. Hier moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor worden aangevraagd, op basis waarvan bekeken wordt of verwijzing inderdaad de beste optie is.
Als een leraar ziet dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, komt deze leerling in het ondersteuningstraject. Deze extra hulp wordt met u als ouder besproken.

De ondersteuningsniveaus:
 • Niveau 1 en 2 Handelings-en oplossingsgericht werken in de groep door de leraar of in overleg met collega’s.
 • Niveau 3 Overleg met de Intern Begeleider (IB-er).
 • Niveau 4 Externen in beeld voor overleg en ondersteuning in de school.
 • Niveau 5 Bovenschoolse ondersteuning en eventueel onderzoek.
 • Niveau 6 In overleg met de ouders een aanvraag voor verwijzing naar een andere school, welke meer passend is voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Voor zover dat mogelijk is, vindt de uitvoering van de handelingsplannen in de eigen groep plaats. De IB-er heeft regelmatig overleg met elke groepsleerkracht over de ontwikkeling van de leerlingen met extra ondersteunings-behoeften. Op onze school is de IB-er 2.5 dagen per week aanwezig. Haar taak bestaat uit:
 • Het aansturen en bewaken van een doorgaande lijn in de school voor rekenen, taal, schrijven en gedrag.
 • Leraren coachen bij het maken van groeps- en kind-plannen voor rekenen, taal, schrijven en gedrag.
 • Meekijken in de groep als leren niet vanzelf gaat.
 • Begeleiden in de driehoek school-kind-thuis (leraar-kind-ouders) en
 • Contactpersoon indien er verdere ondersteuning en onderzoek nodig is.
Verbindende factor in het arrangeren van Passend Onderwijs.

Plustijd

In groep 5/6 wordt er één keer per week zogenaamde “verlengde leertijd” aangeboden door een speciale leerkracht. De lessen zijn leuk en anders dan wat de leerlingen dagelijks op school aangeboden krijgen. Wanneer je meedoet met Plustijd draai je het hele jaar mee in de extra groep. De Gemeente Lelystad betaalt dit project om onze kinderen extra kansen te bieden.

Kinderen met een hoge intelligentie

Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen bovendien worden aangemeld voor een extra aanbod vanuit het initiatief ‘Lelystad Hoogbegaafd’ (groep 3 t/m 8), waarbij leerlingen een dag in de week met gelijkgestemde meer- en hoogbegaafde leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod krijgen, op een school in de eigen buurt of wijk. Aanmelding voor dit extra onderwijsaanbod gebeurt alleen na overleg met en toestemming van de leerling zelf, zijn/haar ouders, de leerkracht en de IB-er. Het aantal beschikbare plekken is echter beperkt. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en IB-er/HB-specialist om het leerproces en de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat de school zien welke extra ondersteuning aan een kind geboden kan worden. Op basis van het profiel bekijkt de school welke expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leerkrachten.

Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
 • Ouders: het biedt informatie over wat u kunt verwachten van de school.
 • De school: we zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
 • De inspectie: we leggen verantwoording af.
 • Collega-scholen in ons werkgebied: we stemmen met elkaar af.
 • Het samenwerkingsverband: er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.
Image

Ondersteuningsteam

Het kan zijn dat wij als onderwijsteam vragen hebben m.b.t. een leerling die we niet alleen kunnen beantwoorden. Dat we daar u als ouder en andere deskundigen voor nodig hebben. Zes keer per schooljaar hebben wij overleg in een Ondersteuningsteam (OT). We bespreken hier de leerling waar zorgen over zijn of waarmee de leerkracht en/of de ouder handelingsverlegen is. In dit Ondersteuningsteam denken naast de ouders, de leerkracht en de IB-erde volgende partners met ons mee: school-orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige van GGD.

Het ontwikkelingsperspectief

Leerlingen waarvan vaststaat dat ze het eindniveau van groep 8 niet halen en met een eigen leerlijn voor 1 of meer vakken ondersteund worden, krijgen een ontwikkelingsperspectief (OP). Dit document wordt gestart door de IB en verder opgesteld en bijgehouden door de leraar en per half jaar bijgesteld nav PDSA-cyclus en 2x per jaar met ouders besproken en ondertekend. Het OP wordt opgesteld na een IQ-test of op basis van drie voorafgaande IEP-toetsuitslagen of bij andere leer- en/of gedragsproblemen. In principe stellen wij een OP samen vanaf groep 5. Het OP bevat de einddoelen en tussendoelen per vak en het VO-perspectief. In het OP worden in het praktijkgedeelte de doelen, het aanbod en hoe en door wie het gerealiseerd gaat worden beschreven. In beginsel proberen we OP’s te voorkomen door het lesgeven vroegtijdig aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Door het intensiveren van het aanbod, de tijd en/of de instructie proberen we leerlingen bij de groep te houden. Lukt dat niet dan krijgt het kind een OP en daarmee een eigen leerlijn.

Ondersteuning van het jonge kind

Het jonge kind leeft in een wereld, waarin van alles kan gebeuren en waar "alles, nog alles kan zijn". Fantasie en werkelijkheid lopen soms door elkaar, rijping in ontwikkelingsfasen gaat soms langzaam en soms sneller. Het kind rijpt en leert door de ontwikkelingsfasen en de "gevoelige perioden" (Montessori) te benutten. Het jonge kind leert door ervaringen met het hele lichaam. Ze leren door handelen, uitproberen en ontdekken. Door voelen, ruiken, proeven, kijken, zien. Door kijken, meedoen en imiteren. Door spelend leren. Door voordoen, nadoen en herhalen. Door te "weten", kunnen ze woorden geven aan hun ervaringen. ‘Baas’ te worden over hun omgeving.

Taal is de basis, het fundament van al het andere leren. Hun woordenschat uit te breiden en steeds meer interesse te krijgen in de wereld. Verbaal en non-verbaal uiting te geven aan die wereld. De schoolwereld biedt het jonge kind een omgeving waarin het kind:
 1. Ontdekkingen kan doen
 2. Kan experimenteren met technieken en materialen
 3. De grove en de fijne motoriek kan ontwikkelen
 4. Leert te luisteren naar opdrachten
 5. Zich kan ontwikkelen op taal- en op rekengebied
 6. Kan spelen en leren
 7. Gaat leren samen te werken en samen te spelen.
Vanuit deze visie begeleiden we onze kinderen in de onderbouw van onze school. En op onze school bieden we vanuit SPEL allerlei ontwikkelkansen m.b.v. de methode "Onderbouwd".
Image

Onderwijs voor elk kind

Vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Wij gebruiken hierbij de leer-en einddoelen van SLO, maken gebruik van overzichten van Reina Beekman en de referentieniveaus. Hiervoor maken we gebruik van groepsoverzichten en wordt meestal in Parnassys werken wij met een eigen leerling-dossier. Voor groep 3-8 zijn er in het midden en einde van het schooljaar IEP-toetsen en deze gegevens worden opgenomen in ons digitale leerlingvolgsysteem van IEP. Het volgen van elk kind gebeurt verder door goed te observeren, hoe het leren verloopt, bijvoorbeeld de aandachts-houding en de taak-werkhouding.

Het resultaat van de toetsen wordt steeds vergeleken met het ontwikkelingsperspectief van een gemiddelde leerling op de leeftijd van uw kind. Als er achterstanden optreden, worden deze intern, maar ook met u, besproken. Dit laatste gebeurt tijdens ouder-kind-gesprekken.

Naar aanleiding van de toetsen en observaties worden er groepsplannen gemaakt. Deze worden besproken met de Intern Begeleider. Wij werken iedere dag met de groepsplannen in de groep om zodoende ieder kind op het juiste niveau te begeleiden. Een aantal keer per jaar wordt het groepsplan geëvalueerd en wordt het groepsplan bijgesteld voor de volgende periode.

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur les krijgen. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Op onze school gelden de volgende schooltijden:
 • Alle groepen dagelijks van 8:30 – 14:00 uur