Onderwijsresultaten

Wij verbinden de leerlijnen van SLO aan de referentieniveaus. De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er is voor het primair onderwijs een fundamenteel referentieniveau en een streefniveau (resp. 1F en 2F voor Taal en 1F en 1S voor Rekenen/ Wiskunde).

Resultaten

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Schoolscan Ichthus 2019-2022 alle vaardigheden

Image

Eindtoets 2021

Image

Toelichting op de resultaten

We zijn blij met onze resultaten voor “lezen”. Dit omvat zowel het technisch lezen als het begrijpend of studerend lezen. We zien voor Rekenen en Taalverzorging in het afgelopen jaar 20-21 een terugloop in resultaten. Gelukkig hebben we wel voldoende voor de inspectienorm gescoord. En we denken dat Corona en de lockdowns hier ook een rol in spelen. We willen de komende tijd inzetten op hogere resultaten op alle gebieden en werken aan effectievere lestijd en instructies. Dit doen we onder andere d.m.v. scholing en training in EDI (Effectieve Directe Instructie) naast ons ADI-model waarin het activerende deel ook aandacht krijgt.

Het komende jaar willen we ook extra aandacht besteden aan de oefeningen op 2F en 1S- niveau. We willen inzicht krijgen in het onderscheid en ook dat leerlingen het verschil gaan leren kennen. Op die manier maken we leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is een belangrijk onderdeel van ons Continu Verbeterproces. De vorderingen zullen de leerlingen ook bijhouden op hun datamuren in de groep en hun eigen portfolio. Dit gaan ze zelf met hun ouder(s) bespreken gedurende het jaar.