Ouderbijdrage en opvang

De schoolraad (SR)

De SR denkt mee en helpt bij praktische zaken, bij activiteiten in en rond de school. Zij hebben zitting in een werkgroep. De SR vergadert eenmaal per twee maanden en helpt bij de voorbereiding en uitvoering van oa. de schoolreis, sportactiviteiten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Zij is een klankbord voor de MR en de directie; en beheert gelden van de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor kleine uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten. De hoogte van de ouderbijdrage is:
  • 1e kind op school € 20,-
  • 2e kind op school € 17,-
  • 3e kind op school € 14,-
In de bijdrage is een bedrag opgenomen om uw kind te verzekeren tijdens de buitenschoolse activiteiten. Daarnaast vragen we een bijdrage voor het schoolreisje en het schoolkamp.
  • Groep 1-2 € 20,-
  • Groep 3 t/m 6 € 25,-
  • Groep 7-8 € 35,-
Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Buitenschoolse opvang

In ons Kindcentrum Zuiderzee verzorgt GO-Kinderopvang de voor-en na schoolse opvang. Voor informatie of aanmelden: via het Contact Centrum op nummer 0320-294900 of via de website www.go-kinderopvang.nl.

Sponsorbeleid

SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.