Onderwijsresultaten

Vanaf het moment dat een kind bij ons op het KC komt, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. De observaties van de voorschool worden overgedragen naar de vroegschool (onder meer de Kor-observatielijsten. Kor staat voor Kind Observatie Registratie). Voor iedere leerling wordt een speciaal leerlingdossier aangelegd. Bovendien worden de gegevens opgenomen in ons digitale leerlingvolgsysteem. Het volgen van de ontwikkeling gebeurt onder andere door goed te observeren en te toetsen om zo na te gaan of de ontwikkeling wel goed op gang komt en er geen stagnaties optreden. De resultaten van de toetsen worden steeds vergeleken met het ontwikkelingsperspectief van een gemiddelde leerling op de leeftijd van uw kind.

Eindtoets

Alle scholen zijn verplicht om aan het eind van de basisschool een eindtoets af te nemen bij de leerlingen van groep 8. KC Het Mozaïek gebruikt daarvoor de IEP Eindtoets, ontwikkelt door Bureau ICE. De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De toets start met makkelijke opgaven die oplopen in niveau.
Image

Resultaten

We zijn trots op onze leerlingen, leerkrachten en leerkrachtondersteuners! Zij hebben hard gewerkt aan een leergierige houding en hebben het beste uit zichzelf gehaald, door te werken met duidelijke leerdoelen en een intrinsieke motivatie om te laten zien wat ze kunnen.
Image
*i.v.m. het nieuwe inspectiekader zijn bovengenoemde waardes sinds 2020 niet meer aan de orde en gelden de signaleringswaarden op fundamenteel en streefniveau (zie onderstaande tabel).
Image

Toelichting op de resultaten

Er is een nieuw inspectiekader, waarbij uit wordt gegaan van signaleringswaarden. Deze signaleringswaarden worden vergeleken met de gemiddelde scores van drie schooljaren. “Het Mozaïek” scoort gemiddeld boven de signaleringswaarden. In het jaar 2021 is het echter niet gelukt boven alle signaleringswaarden te scoren. In 2021 hebben zeven leerlingen de eindtoets gemaakt, waarvan twee leerlingen zijn ingestroomd in groep 7.

We zien dat we bij taalverzorging (spelling) en rekenen onvoldoende leerlingen respectievelijk 2F- en 1S-niveau hebben behaald. Met lezen (begrijpend) scoren we bijna op het landelijk gemiddelde op 2F-niveau, dat is een mooie prestatie. Sinds het schooljaar 2018-2019 is Het Mozaïek gestart met Staal Spelling: een doorgaande leerlijn op het gebied van spelling. De zeven leerlingen in dit schema, hebben deze methode niet van jongs af aan meegekregen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat onvoldoende leerlingen op 2F-niveau hebben gescoord. Met rekenen hebben onvoldoende leerlingen 1S-niveau behaald. Dit is bekend. Deze groep heeft roerige jaren achter de rug met veel leerkrachtwissels, er is individueel vanuit het expertiseteam SCPO en de leraarondersteuners veel extra ondersteuning geboden, waardoor de signaleringswaarde van 1F wel behaald is. 1S was een brug te ver.
Kindcentrum Mozaïek is de afgelopen jaren sterk gegroeid van 76 leerlingen in oktober 2018 naar verwachting ruim 160 leerlingen in oktober 2021. Dit schooljaar starten we met 7 groepen. Onze ambitie is te groeien naar een basisschool met 8 groepen binnen het kindcentrum. In bijgevoegd beeld ziet u de ontwikkeling en prognose van het leerlingenaantal.
Image