Onderwijsresultaten

Vanaf het moment dat een kind bij ons op het KC komt, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. De observaties van de voorschool worden overgedragen naar de vroegschool (onder meer de Kor-observatielijsten. Kor staat voor Kind Observatie Registratie). Voor iedere leerling wordt een speciaal leerlingdossier aangelegd. Bovendien worden de gegevens opgenomen in ons digitale leerlingvolgsysteem. Het volgen van de ontwikkeling gebeurt onder andere door goed te observeren en te toetsen om zo na te gaan of de ontwikkeling wel goed op gang komt en er geen stagnaties optreden. De resultaten van de toetsen worden steeds vergeleken met het ontwikkelingsperspectief van een gemiddelde leerling op de leeftijd van uw kind.

Alle scholen zijn verplicht om aan het eind van de basisschool een eindtoets af te nemen bij de leerlingen van groep 8. KC Het Mozaïek gebruikt daarvoor de IEP Eindtoets, ontwikkelt door Bureau ICE. De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De toets start met makkelijke opgaven die oplopen in niveau.

We zijn trots op onze leerlingen, leerkrachten en leerkrachtondersteuners! Zij hebben hard gewerkt aan een leergierige houding en hebben het beste uit zichzelf gehaald, door te werken met duidelijke leerdoelen en een intrinsieke motivatie om te laten zien wat ze kunnen.

Eindtoets

Groep 8 van schooljaar 2021-2022 heeft (na een coronajaar van 2020-2021) een schooljaar gehad wat gekenmerkt werd door het leerkrachtentekort, met veel uitval en een 4-daagse lesweek en verandering van leerkracht tot gevolg. Vanaf februari 2022 is in deze groep pas een stabiele omgeving geformeerd. Door de leerkrachten en leerlingen is heel hard gewerkt om achterstanden in te halen. En weer de uitdagingen te bieden die een aantal leerlingen nodig hadden.

Toelichting op de resultaten

Wij merken dat een groot aantal leerlingen ten tijde van de lockdown de structuur en regelmaat die het naar school gaan biedt, gemist hebben. Hierdoor is er afgelopen 2 jaar veel lestijd gemist, ook door de 4-daagse lesweek. Wat zeker een achterstand in vaardigheden tot gevolg heeft.

Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, heeft afgelopen 2 jaar corona en leerkrachtentekort tot gevolg gehad dat zij te weinig uitdaging hebben gekregen in het aangeboden werk. Daarnaast is het oefenen in het uitvoeren van executieve functies onvoldoende geweest. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop zij taken aangaan.
Bij taalverzorging is een onvoldoende score te zien, zowel bij 1F als bij 2F. Dit heeft te maken met een hoog percentage van leerlingen met dyslexie in deze groep. Dit is officieel 25% van de leerlingen (3 van de 12) waarbij er daarnaast bij een leerling ernstig vermoeden van dyslexie is. Deze leerlingen scoren op spelling beduidend lager dan op de andere vakgebieden. Hierdoor is de verdeling van 1F en 2F bij spelling ook lager. Daarnaast heeft deze lichting leerlingen nog onvoldoende kunnen profiteren van de nieuwe spellingmethode die op school wordt gehanteerd, sinds 2019. De leerlingen met dyslexie scoren wel 1F of hoger op begrijpend lezen, we kunnen dus stellen dat dyslexie voornamelijk invloed heeft op spelling.

Resultaten

Bij rekenen en lezen zien wij een verdeling van 1F en 2F zoals verwacht. Een leerling heeft zowel op spelling als op rekenen 1 punt te weinig gescoord om het 1S/2F niveau te behalen.
Wanneer we in onderstaande overzicht kijken naar het gemiddelde van afgelopen 3 jaar, zien we dat we de signaleringswaarde van de IF scores nog behalen. Daarbij zitten wij op 86%. Echter de signaleringswaarde van 1S/2F behalen wij net niet. Daar scoren wij 37%. Dit is een aandachtspunt voor komende jaren. De ambitieniveaus zoals deze aangegeven staan in het overzicht gaan we komende periode onder de loep nemen, om deze op een ambitieus maar realistisch niveau vast te zetten.
Image
Kindcentrum is de afgelopen jaren sterk gegroeid van 76 leerlingen in oktober 2018 naar verwachting ruim 173 leerlingen in oktober 2022. Dit schooljaar starten we met 7 groepen. Onze ambitie is te groeien naar een basisschool met 8 groepen binnen het kindcentrum. In bijgevoegd beeld ziet u de ontwikkeling en prognose van het leerlingenaantal.
Image