Ouderbijdrage en opvang

Ouderraad (OR)

De OR denkt mee en helpt bij praktische zaken, bij activiteiten in en rond de school, zij hebben zitting in een werkgroep. De leden van de OR worden gekozen door de ouders van de school tijdens de jaarvergadering van de OR. De OR vergadert ongeveer eenmaal per twee maanden en helpt bij de voorbereiding en uitvoering van schoolreis, sportactiviteiten, Sinterklaas, kerst en Pasen. Daarnaast ontplooit de OR zelfstandig activiteiten die het schoolteam qua werkdruk niet op zich kan nemen, maar waarvan de OR in samenspraak met de directie beslist dat zij die wil organiseren. Te denken valt aan de Avondvierdaagse. De OR is een klankbord voor de MR en de directie en beheert gelden van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisgelden. Vanuit het team is een vast contactpersoon om de communicatie tussen team en OR goed te laten verlopen.

Ouderbijdrage
Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor kleine uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten. De ouderbijdrage wordt in de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar definitief vastgesteld. Naar verwachting zullen de kosten dit jaar licht omhoog gaan. De huidige ouderbijdrage is als volgt.
  • 1e kind op school € 20,-
  • 2e kind op school € 17,-
  • 3e kind op school € 14,-
Op de Algemene ouderavond wordt gecommuniceerd hoe hoog de ouderbijdrage dit schooljaar zal zijn. Daarnaast vragen we een bijdrage voor het schoolreisje en het schoolkamp.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Buitenschoolse opvang

In ons kindcentrum wordt buitenschoolse opvang geregeld. Als u gebruik wenst te maken van opvang voor of na schooltijd kunt u hierover informatie lezen op www.go-kinderopvang.nl of bellen met KCC 0320- 294900. Voor de jongere broertjes en/of zusjes hebben wij binnen ons KC een kinderdagverblijf (0 tot 4- jarigen) en peuterspeelzaal (2 tot 4- jarigen).

Sponsorbeleid

SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.