We zijn een open, Christelijke basisschool, waarin de ontmoeting met de ander centraal staat. Iedereen is welkom, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Als Christelijke basisschool aanvaarden we de Bijbel als grondslag voor ons handelen. We hechten waarde aan christelijke gebruiken en besteden veel aandacht aan zingen, bidden, vieren, vertellen en praten over de Bijbelverhalen. Vanuit de Bijbel willen we de kinderen leren respect te hebben voor God en de schepping, rekening houdend met elkaar en de omgeving. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Een basisschool draait om kinderen en wij stellen het kind dan ook centraal in ons onderwijs. Ieder kind is een unieke schepping en verdient onze aandacht.
Door middel van beleven, voorleven en meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit.
  • Het beleven trachten we inhoud te geven door onze eigen leerlijn godsdienstige vorming in groep 1 t/m 4 en de godsdienstmethode “Trefwoord” in groep 5 t/m 8, maar ook door het samen bidden aan het begin of eind van de dag, het zingen van christelijke liederen en de vieringen rondom christelijke feesten en/of projecten.
  • Het voorleven kan op ieder moment aan de orde zijn o.a. in de wijze van omgaan met elkaar. Het is ook een kwestie van sfeer scheppen waarin veiligheid en respect voor elkaar belangrijk zijn.
  • Het meeleven komt tot uiting in het respect hebben en meevoelen met het dagelijkse leven van de leerlingen en hun ouders/verzorgers met alle ups en downs en de wereld om ons heen.
Dit is een voorbeeld van hoe wij vorm geven aan VERBONDEN zijn.