SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat. Deze definitie onderscheidt zich van smalle opvattingen over onderwijskwaliteit, zoals de opvatting dat alleen inspanningen en prestaties in het domein van de kwalificatie zouden tellen als indicatoren voor onderwijskwaliteit, maar ook opvattingen die er van uitgaan dat het in het onderwijs uitsluitend om socialisatie of persoonsvorming zou gaan.

Kwalificatie

Met kwalificatie bedoelen we het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen waarmee leerlingen worden toegerust voor de volgende stappen in hun leven, zoals de latere fasen van hun schoolloopbaan, het uitoefenen van een beroep of het functioneren in een complexe samenleving. Belangrijke onderdelen zijn de basisvaardigheden voor rekenen, wiskunde, taal en lezen, maar ook de ‘zaakvakken’ (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en levensbeschouwing) en leerstof-overstijgende doelen (zoals een onderzoekende en ontwerpende houding).

Socialisatie

Met socialisatie bedoelen we de rol die het onderwijs speelt in het inleiden van leerlingen in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen. Weten waar je vandaan komt (historisch perspectief) en waar je voor staat (actualiteit) vergroot de betrokkenheid en de bereidheid om effectief en betekenisvol te kunnen participeren in de maatschappij, samen met anderen. Zo besteden we aandacht aan het belang van democratie in relatie tot samenleven en aan presentatievaardigheden in relatie tot burgerschapsvorming.

Persoonswording

Met de persoonswording van leerlingen bedoelen we het begeleiden bij het ontwikkelen van een positief reëel zelfbeeld en inzicht in hun talenten. Daarnaast gaat het om karaktervorming, zoals het versterken van zelfvertrouwen, moed, lef en doorzettingsvermogen. Aspecten die ook ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van eigenaarschap van leerlingen. Daardoor worden zij meer onafhankelijk in hun denken en doen, los van bestaande tradities en praktijken. Ze ontwikkelen daarmee het vermogen om zich als autonoom persoon op verantwoordelijke wijze tot de maatschappij te verhouden.
Image
Zo zorgt SCPO Lelystad er voor dat leerlingen een breed fundament krijgen, waarop ze verder kunnen bouwen in het vervolgonderwijs. Daarbij focussen we op ‘leren leren, leren leven, leren samenleven’. We richten ons op het versterken van basisvaardigheden en essentiële kennis om te kunnen functioneren in de maatschappij. Daartoe rekenen we niet alleen taal en rekenen, maar bijvoorbeeld ook informatievaardigheden, samenwerken, creatief denken en onderzoekend leren. We helpen leerlingen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen, om vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen, om hun talenten te ontwikkelen, om oog te hebben voor anderen en in verbinding te staan met de omgeving.

Onderwijsbehoefte - Basisondersteuning

SCPO Lelystad hanteert de stelregel ‘wat regulier kan, moet regulier en wat specifiek moet, kan specifiek’ als criterium voor ons denken en handelen met betrekking tot passend onderwijs. Elke leerling heeft in onze optiek recht op een passend aanbod, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Onze school voldoet aan de vastgestelde ankerpunten met betrekking tot de basisondersteuning en het planmatig en handelingsgericht werken is van hoog niveau. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan hierbij centraal. De school staat midden in de maatschappij en werkt samen met ouders in pedagogisch partnerschap.

Extra begeleiding / zorgplicht

Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning overstijgt, is adequate toegang tot extra ondersteuning mogelijk. We gaan hierbij uit van het principe ‘thuisnabij, tenzij…’. We brengen de expertise waar mogelijk naar de leerling toe in plaats van de leerling naar de expertise. SCPO Lelystad heeft hiervoor het Expertiseteam, dat wordt gefinancierd vanuit de middelen die aan SCPO Lelystad worden toegekend vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten (SWV POLD). Meer informatie vindt u in het koersplan op de website van de stichting.

Kan de school zelf, ook met inzet van het Expertiseteam, geen passend onderwijs bieden, dan moet er een andere reguliere of speciale (basis)school worden gezocht. Vanuit onze zorgplicht helpen wij bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs met de benodigde begeleiding kan bieden. Mogelijk biedt dan verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of eventueel het speciaal onderwijs (SO) een oplossing. Hier moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor worden aangevraagd, op basis waarvan bekeken wordt of verwijzing inderdaad de beste optie is.
Op De Schakel neemt een kind met een specifieke onderwijsbehoefte geen uitzonderingspositie in, maar kunnen een meerwaarde zijn in de groep. Op De Schakel hebben we al een aantal jaren ervaring met kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zo zijn er kinderen begeleid met een motorische beperking, kinderen met een beperkte of verminderde capaciteit voor spraak-taal-gehoor en kinderen die op het gebied van gedrag extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider en enkele teamleden hebben zich gespecialiseerd op meerdere ontwikkelgebieden van het kind. We vinden het op CBS De Schakel belangrijk dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften een passende plek krijgen in het onderwijs met voldoende kansen op een optimale ontwikkeling. Samen met de ouders, de kinderopvang en/of school van herkomst onderzoeken we of wij die plek kunnen zijn. Elk kind is uniek en dat betekent dat wij elke aanvraag tot plaatsing bij ons op school individueel bekijken en afwegen.

Kinderen met een hoge intelligentie

Op De Schakel vinden wij dat alle kinderen recht hebben op onderwijs op maat. Differentiatie in de groep is dan ook noodzakelijk. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan een andere onderwijskundige benadering. Kinderen op De Schakel die meer-/hoogbegaafd zijn krijgen extra uitdaging in de leerstof aangeboden en ondersteuning van een gespecialiseerde vrijwilliger die groepjes kinderen begeleidt. De meeste moderne methoden kennen al verschillende niveaus in de verwerkingsopdrachten. Op onze school is een leerkracht zich aan het scholen tot specialist hoogbegaafdheid. In de komende jaren willen we deze specialisatie inzetten om talenten sterker te ontwikkelen. Dit is een voorbeeld van hoe wij vormgeven aan UNIEK zijn.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen bovendien worden aangemeld voor een extra aanbod vanuit het initiatief ‘Lelystad Hoogbegaafd’ (groep 3 t/m 8), waarbij leerlingen een dag in de week met gelijkgestemde meer- en hoogbegaafde leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod krijgen, op een school in de eigen buurt of wijk. Aanmelding voor dit extra onderwijsaanbod gebeurt alleen na overleg met en toestemming van de leerling zelf, zijn/haar ouders, de leerkracht en de IB-er. Het aantal beschikbare plekken is echter beperkt. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en IB-er/HB-specialist om het leerproces en de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat de school zien welke extra ondersteuning aan een kind geboden kan worden. Op basis van het profiel bekijkt de school welke expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leerkrachten.

Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
  • Ouders: het biedt informatie over wat u kunt verwachten van de school.
  • De school: we zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
  • De inspectie: we leggen verantwoording af.
  • Collega-scholen in ons werkgebied: we stemmen met elkaar af.
  • Het samenwerkingsverband: er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.
Image

Ondersteuningsteam

Op De Schakel beschikken we over een ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Zij hebben regelmatig overleg over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het ontwikkelingsperspectief

Kinderen waarvan vaststaat dat ze het eindniveau van groep 8 niet halen en dus de doelen van groep 8 niet zullen realiseren krijgen een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt opgesteld na een IQ-test of op basis van drie voorafgaande IEP-toetsuitslagen of bij andere dilemma’s die de leer- en/of gedragsontwikkeling stagneren. In principe stellen wij een OPP op vanaf groep 5. Het OPP bevat de einddoelen en tussendoelen per vak en het VO-perspectief. Daarnaast wordt verwezen naar een handelingsplan waarin concreter staat hoe de leraar de doelen gaat realiseren. Een OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd tussen IB-er, leraar en ouders. In beginsel proberen we OPP’s te voorkomen door het lesgeven vroegtijdig aan te passen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Door het intensiveren van het aanbod, de tijd en/of de instructie proberen we kinderen bij de groep te houden. Lukt dat niet dan krijgt het kind een OPP en daarmee een eigen leerlijn.

Ondersteuning van het jonge kind

In de onderbouw wordt het schoolgaan spelenderwijs en onderzoekend eigen gemaakt. Met behulp van taal, fantasie, spel en beweging komen alle ontwikkelingsfacetten aan de orde. Kleuters worden zo stapsgewijs voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen. Het werk bieden we aan op het niveau van het kind. Er wordt onder andere gewerkt naar aanleiding van projectthema’s die passen bij de leefwereld en de belangstelling van de kleuter. Alle ontwikkelingsaspecten worden betrokken bij het opdoen en verwerken van ervaringen. Ervaringsleren en ontdekkend leren, leren door spelend omgaan met materiaal zijn binnen het kleuteronderwijs activiteiten die passen bij onze school. We gebruiken de leerlijnen en enkele methodes om ons onderwijs kerndoeldekkend vorm te geven.
Image

Onderwijs voor elk kind

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat goed afgestemd is op zijn of haar mogelijkheden. Bij het ene kind verloopt het leren makkelijker dan bij het andere kind. Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werken we met plannen voor rekenen, lezen en spelling. In deze (groeps)plannen staat o.a. vermeld welke kinderen extra instructie nodig hebben, welke materialen daarvoor nodig zijn en wat de onderwijsbehoeften zijn. In het groepsoverzicht staan de resultaten en opbrengsten van de kinderen op de belangrijkste ontwikkelgebieden genoteerd. De (groeps)plannen worden 2x per jaar bijgesteld.

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur les krijgen. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Op onze school gelden de volgende schooltijden:
  • Alle groepen gaan dagelijks van 8:30 – 14:00 uur naar school. De kinderen nemen een gezond tussendoortje, drinken en lunch mee naar school.