Aanmelden

Wij willen bij voorkeur zo vroeg mogelijk betrokken worden bij een eventuele plaatsing op onze school. Formele aanmelding kan echter nadat het Samenwerkingsverband een toelatingsverklaring (TLV) heeft afgegeven. Wij nemen geen kleuters aan omdat wij niet beschikken over een kleutergroep en daarmee geen passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Namens het bevoegd gezag bepaalt de schoolleider of uw zoon of dochter toegelaten kan worden en wanneer. Op alle so/sbo- scholen in Lelystad worden dezelfde instroommomenten gehanteerd. Elk schooljaar zijn er 4 momenten waarop kan worden gestart. Deze zijn direct na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en weken voor de zomervakantie.

Verzuimbeleid

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school hanteert voor aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Dat betekent dat een kind niet zonder geldige reden thuis mag blijven. Ziekmeldingen van kinderen verwachten we altijd voor schooltijd.

Alle ouders ontvangen de door Gemeente en basisscholen vastgestelde richtlijnen voor verlofaanvragen. Binnen deze richtlijnen wordt ook aangegeven hoe u vakantieverlof of verlof om gewichtige omstandigheden bij school kunt aanvragen. Voor bruiloften, jubilea en dergelijke kunt u vrij vragen bij de schooldirecteur. Van de schoolvakanties mogen wij niet afwijken. De schoolleiding mag dan ook geen toestemming geven om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. Alleen in bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. Overlegt u in die gevallen in een vroegtijdig stadium met de schooldirecteur. Als een verlofaanvraag wordt afgewezen en kinderen zijn toch afwezig, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schooldirecteur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar en zal dit ook opnemen in de interne registratie. Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de schooldirecteur of tot de leerplichtambtenaar van de Gemeente Lelystad. De leerplichtambtenaar voor onze school is Ralph van Tuil (tel. nr. 0320-140320).
Image

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij of zij ziek is of van school is geschorst, of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de schooldirecteur. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling van de leerplicht doen. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Lelystad. Bij langdurige ziekte van een leerling kan door school en/of ouders ondersteuning gevraagd worden bij de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van een schoolbegeleidingsdienst.