De Vogelveste ziet het als haar opdracht om ondersteunend te zijn aan de scholen in Lelystad en de scholen van het bestuur SCPO Lelystad als het gaat om het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met leerachterstanden en/of knelpunten in de sociaal- emotionele ontwikkeling/sociaal gedrag en werkhouding. Op De Vogelveste wordt onderwijs op maat geboden, soms ondersteunt door zorg. De leerniveaus zijn niet bepalend. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Onze missie is: Laat je betekenis zien!

Visie op leren

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind gemotiveerd is om zich te ontwikkelen. Een kind komt alleen tot leren als het goed in zijn vel zit. Kinderen die bij ons op school komen hebben veelal een vervelende en frustrerende route afgelegd. Wij denken in en kijken naar mogelijkheden, betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces en werken met afwisselende en motiverende werkvormen. Wij willen, samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers bereiken dat met een goede bagage, bestaande uit sociale vaardigheid (gehecht), weerbaarheid (wendbaar), zelfstandigheid (zelfbewust), kennis en vaardigheden, de stap naar het vervolgonderwijs gemaakt kan worden. De passende perspectieven van het primair onderwijs vormen daarbij een belangrijke leidraad.
Image

Continu verbeteren

Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling actief betrokken bij het leerproces: de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau. Vragen die centraal staan zijn:
  • Wat verwachten we van je?
  • Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken?
  • Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken?
  • Wat verwacht je van je ouders/verzorgers en van de leerkracht(en)?
De leerkracht wordt daarmee meer een procesbegeleider en de leerlingen nemen eigenaarschap voor hun eigen leerontwikkeling.
De stappen die bij continu verbeteren doorlopen worden zijn:
  • Missie van de groep formuleren aan het begin van ieder schooljaar
  • Groepsafspraken opstellen samen met de leerlingen en regelmatig evalueren
  • Groepsdoelen formuleren en evalueren.
  • Leerdoelen per kind vaststellen
  • Leerlingportfolio samenstellen
  • Gesprek leerling-ouder(s)/verzorger(s) plannen
In het proces van continu verbeteren zijn de groepsafspraken en missie terug te vinden op de datamuur in elke groep. Het proces van continu verbeteren vindt ook plaats op team en leerkrachtniveau.