SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat. Deze definitie onderscheidt zich van smalle opvattingen over onderwijskwaliteit, zoals de opvatting dat alleen inspanningen en prestaties in het domein van de kwalificatie zouden tellen als indicatoren voor onderwijskwaliteit, maar ook opvattingen die er van uitgaan dat het in het onderwijs uitsluitend om socialisatie of persoonsvorming zou gaan.

Kwalificatie

Met kwalificatie bedoelen we het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen waarmee leerlingen worden toegerust voor de volgende stappen in hun leven, zoals de latere fasen van hun schoolloopbaan, het uitoefenen van een beroep of het functioneren in een complexe samenleving. Belangrijke onderdelen zijn de basisvaardigheden voor rekenen, wiskunde, taal en lezen, maar ook de ‘zaakvakken’ (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en levensbeschouwing) en leerstof-overstijgende doelen (zoals een onderzoekende en ontwerpende houding).

Socialisatie

Met socialisatie bedoelen we de rol die het onderwijs speelt in het inleiden van leerlingen in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen. Weten waar je vandaan komt (historisch perspectief) en waar je voor staat (actualiteit) vergroot de betrokkenheid en de bereidheid om effectief en betekenisvol te kunnen participeren in de maatschappij, samen met anderen. Zo besteden we aandacht aan het belang van democratie in relatie tot samenleven en aan presentatievaardigheden in relatie tot burgerschapsvorming.

Persoonswording

Met de persoonswording van leerlingen bedoelen we het begeleiden bij het ontwikkelen van een positief reëel zelfbeeld en inzicht in hun talenten. Daarnaast gaat het om karaktervorming, zoals het versterken van zelfvertrouwen, moed, lef en doorzettingsvermogen. Aspecten die ook ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van eigenaarschap van leerlingen. Daardoor worden zij meer onafhankelijk in hun denken en doen, los van bestaande tradities en praktijken. Ze ontwikkelen daarmee het vermogen om zich als autonoom persoon op verantwoordelijke wijze tot de maatschappij te verhouden.
Image
Zo zorgt SCPO Lelystad er voor dat leerlingen een breed fundament krijgen, waarop ze verder kunnen bouwen in het vervolgonderwijs. Daarbij focussen we op ‘leren leren, leren leven, leren samenleven’. We richten ons op het versterken van basisvaardigheden en essentiële kennis om te kunnen functioneren in de maatschappij. Daartoe rekenen we niet alleen taal en rekenen, maar bijvoorbeeld ook informatievaardigheden, samenwerken, creatief denken en onderzoekend leren. We helpen leerlingen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen, om vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen, om hun talenten te ontwikkelen, om oog te hebben voor anderen en in verbinding te staan met de omgeving.

Onderwijsbehoefte - Basisondersteuning

SCPO Lelystad hanteert de stelregel ‘wat regulier kan, moet regulier en wat specifiek moet, kan specifiek’ als criterium voor ons denken en handelen met betrekking tot passend onderwijs. Elke leerling heeft in onze optiek recht op een passend aanbod, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Onze school voldoet aan de vastgestelde ankerpunten met betrekking tot de basisondersteuning en het planmatig en handelingsgericht werken is van hoog niveau. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan hierbij centraal. De school staat midden in de maatschappij en werkt samen met ouders in pedagogisch partnerschap.

Extra begeleiding / zorgplicht

Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning overstijgt, is adequate toegang tot extra ondersteuning mogelijk. We gaan hierbij uit van het principe ‘thuisnabij, tenzij…’. We brengen de expertise waar mogelijk naar de leerling toe in plaats van de leerling naar de expertise. SCPO Lelystad heeft hiervoor het Expertiseteam, dat wordt gefinancierd vanuit de middelen die aan SCPO Lelystad worden toegekend vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Lelystad-Dronten (SWV POLD). Meer informatie vindt u in het koersplan op de website van de stichting.
Als uw kind onderwijs volgt aan onze school, dan kan ondanks de adviezen waarop een TLV is afgegeven, zich de situatie voordoen dat SBO De Vogelveste toch niet de geschikt vorm van onderwijs is. We hebben dan zorgplicht en gaan dan in overleg met u (en meestal het Onderwijsloket) op zoek naar een vorm van onderwijs die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat de school zien welke extra ondersteuning aan een kind geboden kan worden. Op basis van het profiel bekijkt de school welke expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leerkrachten.

Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
 • Ouders: het biedt informatie over wat u kunt verwachten van de school.
 • De school: we zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?
 • De inspectie: we leggen verantwoording af.
 • Collega-scholen in ons werkgebied: we stemmen met elkaar af.
 • Het samenwerkingsverband: er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen een dekkend netwerk?
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.

Commissie van begeleiding

De commissie van begeleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school, de opbrengsten die worden behaald en de kwaliteit van de interventies die worden ingezet als de ontwikkeling stagneert. De samenstelling van de commissie van begeleiding is als volgt: directeur(voorzitter), de intern begeleider, de orthopedagoog, de jeugdarts en schoolmaatschappelijk werk.

De commissie adviseert:
 1. vanuit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, en houdt daarbij rekening met de beperkingen en mogelijkheden van de leerling.
 2. over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief
 3. over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.
Image

Het ontwikkelingsperspectief

Zodra een leerling wordt aangemeld op SBO De Vogelveste, wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld op basis van de beschikbare gegevens van de leerling. In dit ontwikkelingsperspectief wordt een verwachting geschetst van de uitstroombestemming, bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of VMBO. In het ontwikkelingsperspectief staat ook beschreven welk aanbod wij de leerling bieden om de tussendoelen en einddoelen te kunnen behalen. Het OPP wordt binnen 6 weken na plaatsing met de ouders/verzorgers besproken en getekend. Gedurende het schooljaar wordt de voortgang en het ontwikkelingsperspectief (in de vorm van een voortgangsdocument) een aantal keren met ouders/verzorgers en de leerling besproken en eventueel bijgesteld.

Wanneer een leerling op één van de vakgebieden een tussendoel niet behaalt, volgt er een interventie. Ouders worden tevens betrokken bij de handelingsplannen en de interventies die voor hun kind worden opgesteld.

Aanbod

SBO De Vogelveste kiest ervoor om, in het kader van Passend Onderwijs, zo veel mogelijk te blijven aansluiten bij het curriculum van de basisscholen. Dat betekent concreet dat:
 • het basisarrangement zal worden opgebouwd uit de leerroute richting uitstroom VMBO BB;
 • er gestreefd wordt naar de mogelijkheid van terugstroom;
 • er bij leerlingen in de onderbouw hoog wordt ingezet wat betreft aanbod, en zal ingezet worden op instructie en verwerking op een concreet handelingsniveau;
Naast de kernvakken is er veel aandacht voor talentvakken waaronder kunst en cultuur, koken, techniek. Er is ook veel aandacht voor activiteiten in het kader van sport en bewegen: 2x per week een gymles van een vakdocent, outdoor activiteiten, bewegend leren etc.

Ondersteuning van het jonge kind

Wij nemen geen kleuters aan omdat wij niet beschikken over een kleutergroep en daarmee geen passend onderwijsaanbod kunnen bieden.

Urenverdeling

Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur les krijgen. Op jaarbasis is dat 940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten.

Op onze school gelden de volgende schooltijden:
 • Alle groepen dagelijks van 8:30 – 14:00 uur
Image