Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Net als voor de basisscholen is ook het SBO gratis. De overheid betaald echter niet alles. U moet hierbij denken aan uitgaven voor het Sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen, Koningsspelen, schoolreisjes en schoolkampen. Om deze activiteiten te bekostigen wordt er aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is bij wet niet geregeld voor het Speciaal Onderwijs, omdat de SBO-school een regiofunctie heeft. De kinderen komen naar school uit alle wijken van Lelystad en de direct omliggende plaatsen.
Image

Sponsorbeleid

Wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren denken aan en rekening houden met de medemens in nood. Regelmatig hebben wij activiteiten waarbij wij geld ophalen voor goede doelen. Dat kan in de vorm van een sponsorloop of een collecte na de kerstviering.
 
SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.