Klachten en veiligheid

Wat te doen bij conflicten?

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best om er voor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Toch kan het voorkomen dat u in sommige gevallen niet tevreden bent over de werkwijze die wordt gehanteerd of keuzes die gemaakt worden. U kunt dan een klacht indienen. We onderscheiden drie niveaus:
 1. de school, contact met de leerkracht, de directeur of de interne vertrouwenspersoon van de school;
 2. de stichting, contact met de externe vertrouwenspersoon;
 3. een externe klachtenprocedure.

Klachtenregeling

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat 'klanten' niet tevreden zijn. Dat kan ook bij ons voorkomen. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van een klacht de volgende stappen te ondernemen.

Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon
De contactpersoon of interne vertrouwenspersoon is Jansina de Boer. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarnaast is zij ook leerkracht en vertrouwd gezicht in de school. Tussen de herfst- en de kerstvakantie gaat zij met alle groepen in gesprek over hoe het gaat in de groep en bespreekt zij de groeps- en schoolafspraken en het pestprotocol. Daarbij komt ook aan de orde hoe de leerlingen kunnen handelen in het geval ze gepest worden of pesten waarnemen.

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. G. van Elst (Berry)
Tel: 0320-242769
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394, 3440 AJ Woerden
Tel: 070-3861697 (van 10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
Website: geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stap 1

Leg uw probleem zo snel mogelijk voor aan de betrokken leerkracht. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Het is daarbij belangrijk om geduld te hebben en de leerkracht de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Stap 2

Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, neemt u opnieuw contact op met de leerkracht en zoekt u opnieuw samen naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 3.

Stap 3

Leg uw klacht voor aan de directeur van de school. U zoekt samen met de directeur naar een oplossing. In sommige gevallen is een gesprek tussen u, de leerkracht en de directeur een oplossing. Ook bij deze stap is het belangrijk om geduld te hebben en de directeur de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Stap 4

Als dit niet het gewenste resultaat heeft, legt u uw klacht voor aan de vertrouwenspersoon. Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon. Daarnaast beschikt SCPO Lelystad over een externe vertrouwenspersoon in de persoon van de heer G. (Berry) van Elst. Indien nodig of wenselijk zal hij, op basis van hoor en wederhoor, bemiddelen tussen partijen en zo mogelijk tot een oplossing komen. Zo nodig onderzoekt hij of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie wenselijk c.q. noodzakelijk is.

Meer informatie over de Klachtenregeling?

De Klachtenregeling van SCPO Lelystad is gebaseerd op de landelijke modelklachtenregeling van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. De Klachtenregeling ligt op school ter inzage en/of is te verkrijgen bij de directie en de vertrouwenspersoon van de school. Dit document is tevens op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.

(Sociale) veiligheid op school

Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen en dat zij de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren. Tevens dient er binnen de school een coördinator te zijn die het beleid wat betreft het tegengaan van pesten coördineert en die optreedt als aanspreekpunt. Scholen hebben in dit verband een zorgplicht, wat inhoudt dat elke school er voor moet zorgen dat er:
 • een veiligheidsbeleid wordt gevoerd;
 • monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen;
 • een coördinator en tevens aanspreekpunt is voor sociale veiligheid.
De schoolleiding zorgt er voor dat de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen in kaart wordt gebracht en dat -indien nodig- verbetermaatregelen worden genomen. Het bestuur van SCPO Lelystad blijft eindverantwoordelijk. De scholen van SCPO Lelystad voldoen aan de wettelijke verplichting om de monitoringsgegevens betreffende het gemiddelde beeld van de sociale veiligheid binnen de school beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. Deze ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.

Tijdens de eerste 4 weken na de zomervakantie leggen we in alle groepen het accent op groepsvormende activiteiten. Dit noemen we de Gouden Weken. Ingrediënten van de Gouden Weken:
 • Zelf geformuleerde, positieve groepsregels
 • Energizers
 • Coöperatieve werkvormen
 • Voorbeeld gedrag leraar
Twee weken na de kerstvakantie is het mogelijk om dit te herhalen en nogmaals extra in te steken op de groepsdynamiek mocht dit nodig zijn (Zilveren Weken). Met de start van ons schooljaar formuleren wij samen met de kinderen een groepsmissie en maken wij afspraken die wij zichtbaar meten op het databord. Dit is een onderdeel van onze continu-verbeter methode. Waarbij op groepsniveau doelen worden gesteld ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze gedragsdoelen kunnen ook worden gekoppeld aan een individueel doel en zijn een onderdeel van het portfolio. Door de doelen meetbaar te formuleren en samen met leerlingen criteria te bepalen ervaren de kinderen meer verantwoordelijkheid.

Tijdens leerling geleide groepsvergaderingen (groep 5 t/m 8) worden deze afspraken regelmatig geëvalueerd. Groepskenmerken die op deze wijze gestimuleerd worden zijn:
 1. groepsverantwoordelijkheid
 2. Wederzijds respect
 3. Samenwerken
 4. Besluitvorming
 5. Problemen aanpakken
Om de sociaal emotionele ontwikkeling te bevorderen werken we met de methode ‘de Kanjertraining’. Deze training wordt in alle groepen gegeven en de leerkrachten van de school hebben een training gehad om met deze methode te mogen werken. Tijdens de kanjerlessen leren de kinderen om verantwoordelijkheid te dragen voor hun gedrag . Door middel van o.a. de Kanjertraining draagt ‘De Wingerd’ een steentje bij aan de ontwikkeling van normen en waarden, zodat de kinderen leren om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan. Met de Kanjertraining leren wij ons op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Image

De afspraken die centraal staan bij de Kanjertraining zijn:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht iemand uit
 • Niemand is zielig

De volgende doelen staan centraal:

 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Onderling vertrouwen
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn (zicht op jezelf en het gedrag van een ander)
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • Voorbeeld gedrag
Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden op www.kanjertraining.nl. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht door middel van Kanvas, het leerlingvolgsysteem van Kanjertraining.

Rots en Water training

Daarnaast zetten wij Rots en Water training in voor groepen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij onze leerlingen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met een actieve, fysieke invalshoek worden positieve sociale vaardigheden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden de sociale-communicatie en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten. Voor leerlingen die deze aanpak individueel nodig hebben is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een naschoolse training in kleine groep.

Social media

Social media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok en WhatsApp bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Daarbij is het van belang te beseffen dat met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook juist geschaad kunnen worden. Om deze reden vragen wij om bewust met social media om te gaan en daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht te blijven nemen. Het Protocol Social Media van SCPO Lelystad is op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.

Pedagogisch klimaat

Vanuit onze Christelijke identiteit en kernwaarden wordt ons pedagogisch klimaat bepaald. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen. De rol van de leraar is hierin erg belangrijk. Daarom hechten wij veel waarde aan een positieve en motiverende leraar. We vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Het pedagogisch klimaat binnen onze school beperkt zich niet alleen tot de relatie leerkracht – leerling. In samenspraak met de ouders voeden wij de leerlingen op tot goede burgers. We vinden dan ook dat iedereen actief en structureel verantwoordelijkheid neemt voor het pedagogisch klimaat op De Wingerd. Pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer in de voorwaardelijke sfeer en is slechts af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en leerkrachten. Plezier, zelfvertrouwen, een positieve (werk)houding, hulpvaardigheid, samenwerking en saamhorigheid zijn onze graadmeters om te kijken of we op de goede weg zijn.

Anti-pestprotocol

Pesten is een ongezonde situatie; niet alleen de sfeer verslechtert door pestproblemen, ook verstoort pesten het leerproces. We werken in een positief pedagogisch klimaat, waarin pesten ‘not done’ is. Als team doen we dat onder meer door zoveel als mogelijk het gewenste gedrag te benoemen en het ongewenste gedrag te negeren (‘Rustig lopen door de gang’ versus ‘Niet rennen door de gang!’). Echter, elke leerkracht spreekt ernstig ongewenst gedrag als pesten direct aan. Hierbij geldt voor ons als team dat iedere leerling van de school ‘onze’ leerling is en dat wij ze allemaal aanspreken. In elke conflictsituatie zetten wij hoog in op het goed maken en het uitpraten van eventuele conflictsituaties. De ene leerling heeft hierin andere dingen te leren dan de andere. Naarmate de leerlingen ouder worden, praten of analyseren we meer met ze in conflictsituaties. Wij verwachten dat ze in de loop van hun schoolloopbaan op de Wingerd leren reflecteren op zichzelf, op een situatie en op een constructieve manier feedback kunnen geven op een ander. Ons pestprotocol is vernieuwd in juni 2021 en staat op onze website. Jaarlijks komt dit onderwerp en ons protocol terug op onze teamoverlegmomenten.

Grensoverschrijdend gedrag

Zoals hiervoor al aangegeven, is een goed pedagogisch klimaat op school een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten. Een slecht pedagogisch klimaat gaat ten koste van het welbevinden van leerlingen en leerkrachten en leidt tot minder goede leerresultaten en minder werkplezier. Voor situaties waarin het pedagogische klimaat in gevaar komt door grensoverschrijdend gedrag, treedt het hiervoor op stichtingsniveau opgestelde protocol in werking. Daarin worden onder meer mogelijke oplossingen, maar ook sancties omschreven. Daarbij is het uitgangspunt altijd dat betrokken partijen met elkaar in gesprek blijven en dat in overleg naar een passende oplossing wordt gezocht. Dit protocol is op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.

Protocol seksuele intimidatie

Een veilige werkomgeving is belangrijk voor het goed functioneren van zowel leerlingen als schoolmedewerkers. Seksuele intimidatie kan iedereen overkomen. Om te voorkomen dat leerlingen of school-medewerkers slachtoffer worden van seksueel geweld of seksuele intimidatie op school, is een stichtingsbreed protocol opgesteld voor alle scholen die behoren tot SCPO Lelystad. Het protocol voorziet tevens in een stappenplan voor als zich tóch een dergelijke situatie voordoet. Dit protocol is op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.

Rookvrij schoolterrein

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Het terrein van onze school is ROOKVRIJ.

Arbo en veiligheid

Elk jaar wordt de school gecontroleerd op (brand-)veiligheid. Door de arbodienst is een risico-inventarisatie gemaakt, op basis waarvan een plan van aanpak is opgesteld. De MR controleert of dit plan van aanpak gerealiseerd wordt. Wat niet in orde is, wordt doorgegeven aan de desbetreffende instanties. Een andere taak is jaarlijks een brandalarmoefening te organiseren. Een wettelijke verplichting is ook dat er op een school een aantal personeelsleden geschoold worden tot BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verleners). Op iedere SCPO-school is een aantal personeelsleden hiervoor opgeleid.

Verzekering

SCPO Lelystad heeft voor alle leerlingen een collectieve verzekering afgesloten. Via deze verzekering zijn alle leerlingen verzekerd tijdens activiteiten die in schoolverband, onder toezicht van de leerkrachten, worden georganiseerd. Te denken valt aan excursies, schoolreisjes, kampdagen e.d. Om de veiligheid van uw kind te garanderen, houden wij ons tijdens excursies aan de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het vervoer van personen beneden de 12 jaar.
Image

Gezonde school beleid

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding.
Onze leerlingen drinken elke dag water tijdens één van de eet en drinkmomenten. De leerlingen mogen deze waterfles ook gebruiken gedurende de dag mits zij hier netjes mee omgaan. Daarnaast stimuleren wij het eten van fruit en groente. Tijdens de ochtendpauze hebben wij op 4 dagen (g)fruit en op één dag is er een “koek”moment.

Ook tijdens sportactiviteiten stimuleren wij het drinken van water en het eten van fruit.
Naast het thema voeding, zijn wij volop bezig met het thema welbevinden en sport!
Gedurende het schooljaar nemen wij jullie als ouders mee in onze activiteiten rondom de dynamische schooldag vol gezonde beweging en frisse lucht.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Image