Visie van de Wingerd

In onze visie vindt u de beschrijving van de wijze waarop wij de komende jaren vorm en inhoud willen geven aan bovengenoemde missie. Wij zijn in alles wat we doen:
 • Autonoom
 • Verbeterend
 • Aanvullend
Bij deze drie woorden hebben wij direct beelden, omdat we onszelf er in herkennen. De woorden staan met elkaar in verbinding: Je kunt het zien als tegenstellingen die bij elkaar horen om het verschil en de kwaliteit van elke waarde te kunnen ervaren. In die zin kun je het zien als donker en licht of warm en koud; je herkent de een door de ander ook te kennen/hebben ervaren. Voor onze kernwaarden geldt dat we slechts autonoom kunnen zijn als we ook aanvullend zijn. Met ‘Autonoom’ bedoelen we zelf keuzes kunnen maken, zelfstandig zijn, eigenaarschap, etc. Met ‘Aanvullend’ bedoelen we dat je je eigen keuzes niet alleen maakt voor jezelf. Je bent ook onderdeel van een groter geheel. Praktisch gezien bedoelen we er mee dat je als leerling van de Wingerd leert hoe je zelfstandig, weloverwogen keuzes kunt maken, maar dat je ook bewust bent van het feit dat je onderdeel bent van de groep waar je in zit. Je kunt daarmee niet alleen maar ‘voor jezelf leven’.

Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust zijn, (eigen) kwaliteiten herkennen en erkennen en dit inzetten om zichzelf maar ook de omgeving waarmee zij verbonden zijn te verbeteren.
Image

Continu Verbeterproces

Wij werken op de Wingerd met het zogenoemde ‘Continu Verbeterproces’. Dit schema laat zien welke stappen wij in de school zetten om tot groepsafspraken, groepsdoelen, individuele doelen en organisatiedoelen te komen. We doorlopen daarbij steeds de volgende stappen:
 1. Groepsafspraken opstellen met de leerlingen
 2. Missie van de groep formuleren
 3. Doelen voor groep en leerling vaststellen
 4. Deze op een databord weergeven
 5. Leerlingportfolio samenstellen
 6. Door leerling geleid oudergesprek plannen
 7. Door leerling geleide groepsvergadering plannen
 8. Gebruik van PDSA-cirkel (Plan-Do-Study-Act) en kwaliteitsinstrumenten
In dit model staat de leerling centraal. Het werken met data/gegevens stimuleert ons als team, maar daarmee ook de leerling, om onderzoekend te leren en te werken. ‘Data-gestuurd werken’ noemen wij dat. In het begin van elk schooljaar besteden wij veel specifieke en gerichte tijd aan de groepsvorming in elke klas. Dit is onderdeel van ons pedagogisch en anti-pest-beleid, maar ook van onze visie op burgerschap. Als onderdeel van de groepsvorming, of groepsdynamiek, hebben wij onze schoolactiviteit (voorheen schoolreisje) aan het begin van het schooljaar. Deze activiteit is gericht op het veilig en prettig aarden in de groep. Ook de schoolfotograaf zal aan het begin van het schooljaar op school te vinden zijn, omdat de groepsfoto van de totale groep dan ook een heel schooljaar ‘meegaat’.
We starten het schooljaar met het ontwerpen van de groepsafspraken. Hierbij vragen we alle leerlingen bijvoorbeeld om op een papiertje te schrijven welke afspraken zij belangrijk vinden. Daarna maken de leerlingen zelfstandig categorieën van de door hun geschreven briefjes en zien ze van elkaar dat ze veelal vergelijkbare voorstellen hebben geschreven.

Hierdoor wordt het begrip voor elkaar groter en focussen de leerlingen zich op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. Dat vinden wij belangrijk, omdat een ieder verschil mag en kan maken, maar dat we hiermee ook leren begrijpen dat we in basis vaak vergelijkbare behoeften hebben. Vanuit de categorieën maken de leerlingen als groep concrete afspraken. Deze afspraken ‘ondertekent’ iedereen. Bij groep 2 kan dat een ‘handtekening’ in verf zijn, in groep 7 zetten ze echt hun handtekening. Hiermee zijn het concrete, onderlinge afspraken geworden en niet opgelegde regels.

Portfolio

Om de ontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen werken we met een portfolio. Daarin kan een kind laten zien wat hij of zij beheerst, waar het zich in ontwikkeld heeft en wat het nog wil leren. Dit portfolio bevat de volgende categorieën:

DIT BEN IK
We stimuleren leerlingen om zichzelf goed te leren kennen. Het is onze overtuiging dat het in de 21e eeuw meer en meer van belang is voor de mens om zichzelf te presenteren en daar trots op te zijn. Met de beide benen op de grond en de schouders recht de wereld inkijken, dat is waar wij ze bij helpen. Daarmee houden we oog voor de omgeving van de school, maar nemen we waar nodig/ mogelijk de omgeving ook mee in een voor ons gewenste situatie.

DIT WIL IK
Weten wie je bent is belangrijk, maar weten wat je wilt is daarbij evenzo belangrijk. Op de Wingerd stimuleren we leerlingen om te onderzoeken wat ze willen (leren). Het zelf opstellen of formuleren van doelen ondersteunt het werken aan/met persoonlijke doelen. Wij helpen leerlingen inzicht te krijgen in wat er van ze verwacht wordt en hoe dit bijdraagt aan het stellen van persoonlijke doelen. Soms zijn de doelen niet direct de persoonlijke doelen van een leerling, maar belangrijk als onderdeel van het grotere geheel van ontwikkelen. In dat geval stimuleren wij leerlingen om de eisen die aan ze gesteld worden te accepteren en gaan we met ze op onderzoek. We bekijken waar eventuele spanningen liggen, waardoor ze niet aan deze doelen kunnen of willen voldoen.

DIT KAN IK
Het erkennen of in beeld brengen van je competenties, vaardigheden en kennis helpt kinderen om een goed gevoel over zichzelf te krijgen en om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ieder kind heeft zijn/haar kwaliteiten. Op de Wingerd ondersteunen we leerlingen om die kwaliteiten in beeld te brengen en te laten zien. We geven daarbij zoveel mogelijk de ruimte om tot zelfontplooiing te komen.

ZO ZIET DE LEERKRACHT MIJ
Leren in een klas gaat in onze overtuiging gemakkelijker als je een gevoel van ‘erbij horen’ ervaart. Het hebben van een relatie met je omgeving; je klas, de leerkracht, de mensen die op school werken, is helpend om vanuit veiligheid tot leren te kunnen komen. Veel leerlingen vinden het fijn om te weten waar ze staan. Hierbij is het belangrijk dat ze weten hoe de leerkracht(en)over ze denk(t)(en). De leerkracht heeft ook de taak om te weten wat er aan einddoelen per periode (semester, jaar, schoolperiode) geformuleerd is en spant zich ten volste in om dit met de leerling te communiceren.

WAAR IK TROTS OP BEN
De opdrachten waar de leerling aan gewerkt heeft, voegt de leerling op eigen initiatief toe aan het portfolio. Zo kan het gebeuren dat een toets met een lager cijfer in het portfolio komt, omdat de leerling heel trots is dat hij of zij op een toets van een voor hem of haar moeilijk vak toch een goede prestatie heeft geleverd. Juist het nadenken over waaróm de leerling voor deze prestaties kiest, stimuleert de leerling om kritisch te kijken naar de eigen prestaties. Daarbij formuleren leerlingen in een coaching gesprek met de leerkracht waarom ze trots zijn op het werk.
Image

Leerlingenraad

De Wingerd werkt met een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een groep leerlingen van onze school, die alle leerlingen vertegenwoordigen. De leerlingenraad (LR) bestaat uit twee afgevaardigde per groep uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Deze leerlingen komen op voor de belangen van alle leerlingen. Zij mogen advies geven aan de directie, de MR en de SR. Het advies is opbouwend en draagt bij aan de positieve sfeer in de school. Elke schooljaar vinden er verkiezingen plaats.

WAAROM EEN LEERLINGENRAAD?
De kernwaarden van de Wingerd zijn: autonoom, aanvullend en verbeterend. We staan open voor elkaars mening en luisteren naar elkaar. Dit betekent dat we uiteraard ook luisteren naar de leerlingen, waarderen dat ze autonoom zijn. De leerlingen krijgen een extra stem in de school via de leerlingenraad. Op deze wijze vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen in onze school, ervaren ze dat ze ons en elkaar kunnen aanvullen. De leerlingen leren zo ook wat democratische beginselen zijn. Ze leren inzicht krijgen in het reilen en zeilen binnen de school; wat kan er wel en wat kan er niet? Waar kunnen we als leerlingen invloed op uitoefenen?
Image