Onderwijsresultaten

Gedurende de gehele 'Wingerd-loopbaan' wordt de ontwikkeling van de leerling 'gevolgd' naast het portfolio is het leerlingvolgsysteem daarvoor een belangrijk instrument. Dit is een digitale omgeving waarin we alle voortgang van de leerlingen kunnen volgen.
Ook meer praktische zaken als NAW gegevens en notities van oudergesprekken worden in deze digitale omgeving opgeslagen. Het volgen betekent in dit geval dat we door de ingevoerde gegevens, de data, kunnen kijken hoe de ontwikkeling van elke leerling verloopt en hoe de prestaties zijn op de verschillende ontwikkelgebieden. Dit geldt voor vakken als rekenen en spelling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiermee waarborgen we onder meer de rode lijn in de ontwikkeling van elke leerling en wordt de overdracht aan het eind van het schooljaar van de ene naar de andere leerkracht stevig onderbouwd.

In groepen 1 en 2 wordt het LVS ‘Onderbouwd‘ gebruikt. De ontwikkeling van de leerling volgen we aan de hand van leerlijnen: mondelinge taal, rekenen en motoriek. Voor andere ontwikkelingsgebieden maken we gebruik van observatielijsten.

Daarnaast nemen we een aantal (Cito, IEP en methode) toetsen af. In groepen 3 t/m 8 gebruiken we toetsen die bij de methode horen, maar ook zogenoemde niet-methode-gebonden toetsen van IEP (onder meer voor: voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen). Uiteraard komen deze resultaten ook in het portfolio van de leerling terug.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen wij door twee keer per jaar Kanvas in te vullen. Dat is een digitaal leerlingvolgsysteem op het gebied van sociale competentie. Daarnaast beoordelen de bovenbouwleerlingen zelf hun sociale competentie in Kanvas.

Tweemaal per schooljaar houden we toetsweken. Na deze weken volgen er groepbesprekingen, waarbij de IB’ers en groepsleerkracht(en) resultaten op groeps- en leerlingniveau met elkaar bespreken en analyseren. Hieruit voortvloeiend stellen de leerkrachten nieuwe groepsonderleggers op voor de volgende periode. Deze vertaalt zich naar het weekrooster en de groepsdoelen op het databord. Zo zijn dagelijks de doelen waaraan een groep of individuele leerling werkt zichtbaar voor de leerkracht en de leerlingen.
Image

Instroomkenmerken (leerlingaantallen)

Image

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs in 2021

Image

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit

Image
Image
*1F+ 60 en hoger, 2F en 1S=80 en hoger

Toelichting op de resultaten

Het afgelopen jaar heeft onze groep 8 een score behaald van 73,4 op de eindtoets. Dit is lager dan wij gewend zijn van onze groepen 8. Nu zijn er vele oorzaken die hieraan ten grond slag liggen. Waarvan één van de oorzaken de schoolsluitingen vanwege Covid-19 zeker zal hebben meegespeeld. Ook is de eindtoets later in het jaar afgenomen dan gebruikelijk omdat deze groep ten tijde van de eindtoets in thuisquarantaine moest.